ࡱ> bjbjSSHR11Zbyyyyy8d)t^ACCCCCC$^Jgy"gyyr|"""yyA"A""Yt-L;{3͑^-0+Z3 Z--Zy"gg? Z! ?: Oggetto: Dichiarazione sostitutiva ai sensi dellart.47 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2000, n.445 Il/la sottoscritto/a______________________________ nato a______________(Prov.__ ) il_________________, codice fiscale ______________________ residente a___________ via/piazza_______________________________________n._________(CAP___________) in qualit di (barrare la casella che interessa) titolare dellimpresa individuale denominazione______________________________________________________________ con sede a____________________________________________________(Prov.________) via/piazza ____________________________________n.__________(CAP_____________) partita IVA/codice fiscale_______________________________________________ telefono _______ fax _______ email _______________ PEC _____________ rappresentante legale della Societ/Ente denominazione_____________________________________________________________ con sede a______________________________________________________(Prov______) via/piazza_________________________________________n.___________(CAP_______) partita IVA/codice fiscale________________________________________ telefono _______ fax _______ email _______________ PEC _____________ al fine di usufruire dellagevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dellart.107 del Trattato sul funzionamento dellUnione europea, prevista da (va indicata la DGR che approva il bando) _______________________________________________________; PRESA VISIONE della definizione di cui allarticolo 2, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014, riportata in calce al presente modello; DICHIARA che limpresa non in difficolt. SI IMPEGNA a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione. Allegata fotocopia del documento didentit valido. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Luogo _______________________ Data timbro dellimpresa firma del legale rappresentante dellimpresa NOTA: Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, la presente, qualora non sia sottoscritta in presenza del funzionario lincaricato a ricevere la documentazione, dovr essere sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identit valido (fronte e retro) del dichiarante. Definizione di <> cui allarticolo 2 paragrafo 14 del Reg.(UE) n.702/2014 (14)impresa in difficolt: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a)nel caso di una societ a responsabilit limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso pi della met del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ci si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della societ) d luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla met del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per societ a responsabilit limitata si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.193.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2014:193:TOC" \l "ntr24-L_2014193IT.01000101-E0024" (24)e, se del caso, il capitale sociale comprende eventuali premi di emissione; b)nel caso di una societ in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilit illimitata per i debiti della societ (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso pi della met dei fondi propri, quali indicati nei conti della societ, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per societ in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilit illimitata per i debiti della societ si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c)qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d)qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e)nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;   PAGE 2 PAGE 3/ NUMPAGES 3 ALLEGATO B PAGE 1/ NUMPAGES 1 12ɸocUD7-7-haOJQJ^Jhl_9hl_9OJQJ^J htrh"cCJOJQJ^JaJh"cCJOJQJ^JaJh*/OJQJ^JaJ h>5CJOJQJ\^JaJ&hh5CJOJQJ\^JaJ#htrhmf,CJOJQJ\^JaJ#htrhGCJOJQJ\^JaJ htrhWD5CJOJQJ^JaJ)jhtrhCJOJQJU^JaJ htrhWD5CJOJQJ^JaJ htrh{`CJOJQJ^JaJ+ , y z $ & F$a$gda$a$gdagdl_9gdA $ a$gd nv^`vgddhgdmf, $ a$gdB $ ba$gdXY  + 1 G H X u y z | } ! " & ' < [ l m r s { }     ߯ߥhT,DOJQJ^J#h_?hl_96CJOJQJ^JaJh_?OJQJ^Jh>OJQJ^Jh1^OJQJ^Jhl_9hl_9OJQJ^JhaOJQJ^Jhl_9OJQJ^JA  l m  L M N x y  ` a $ & F%a$gda$a$gda  # $ ) * 9 > N O \ ] c d i j   ' ) + 3 : ? C ] _ a h i s t  ! % & . / 7 8 = > J K N O [ h_?OJQJ^JhaOJQJ^Jhl_9hl_9OJQJ^JhT,DOJQJ^Jhl_9OJQJ^JP[ \ i j u v ~ #$%&34589EIJLMPQTUW_cdqrwx߾hvOJQJ^JhR|NOJQJ^JhAhAOJQJ^JhAOJQJ^JhAhA5OJQJ^Jhh@OJQJ&hh56CJOJQJ^JaJhOJQJ^Jhl_9hl_9OJQJ^Jhl_9OJQJ^J4 }~ $h^ha$gd>$a$gdH$a$gd_?$a$gd>$a$gda$a$gdA$a$gdA  !'(2367BCPQ]^`aefpq{|}~ĹίΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥĘhHhH5OJQJ^Jhl_9h>OJQJ^JhOJQJ^Jh_?OJQJ^Jh>5OJQJ^Jhl_9OJQJ^Jhl_9hl_9OJQJ^Jh>hl_95OJQJ^JhAOJQJ^JhAhAOJQJ^J2 #$+,GHKLTU]^cdhik˾h>hOJQJh>hl_9OJQJh_?OJQJ^Jh>OJQJ^JhOJQJ^Jhl_9hl_9OJQJ^JhHOJQJ^JhHhH5OJQJ^JhHh>5OJQJ^JhHhl_95OJQJ^J6 | %x$l3&`#$/IfgdaCd 5&xx$l3&`#$/IfgdaCd 5&dhx$l3&`#$/IfgdaCd %dh$l3&`#$/IfgdaCdgd,$&$a$gd>$a$gdaklop}~-׾~ htrh"cCJOJQJ^JaJhaCdh,$&6CJOJQJaJhaCdh,$&6CJOJQJaJhaCdh,$&CJOJQJaJ0jhaCdh,$&CJOJQJUaJmHnHuhth"cOJQJhpR^OJQJh>hl_9OJQJh>hOJQJ0vLCCCC 7$8$H$gdA)$$d%d&d'dNOPQa$gd,$&$ 7 a$gd,$&zkd $$IfF$% t 6`l30%644 lap ytaCdn-9:JMRSTV]ùrdddrSDhvhvB*OJQJphDDD hvhACJOJQJ^JaJhvCJOJQJ^JaJ#hvhR|N5CJOJQJ^JaJ hvhR|NCJOJQJ^JaJhR|NhHOJQJ^JhHOJQJ^JhR|NhR|NOJQJ^JhR|NOJQJ^JhR|NhAOJQJ^Jhtrh,$&5CJOJQJaJhtrh,$&CJOJQJaJhtrh,$&>*CJOJQJaJSTUV#$d8-D9DM [$\$a$gdv $7$8$H$a$gdR|N 7$8$H$gdA]tcd  \]^xyzTUV@ABzk[k[k[k[PkhvhvOJQJhvhv<CJOJQJaJhvhvCJOJQJaJ!hvhv0J&B*OJQJphDDD5hvhv0J%B* H*OJQJeh@phr@2hvhv0J!B* OJQJeh@phr@&jhvhvB*OJQJUphDDDhvhvB*OJQJphDDD8hvhv0J$5B*OJQJ\eh@phDDDr@\]^a61gdvkd $$If0$BB t062 2K4B` apytv#$d8$9DIf[$\$a$#$d8x$9DIf[$\$a$axyz}TKFgdvkd $$If0$BB t062 2K4B` apytv#$d8x$9DIf[$\$a$TUVY@`[FF#$d8x$9DIf[$\$a$gdvkd$$If0$BB t062 2K4B` apytv@ABEAA#$d8x$9DIf[$\$a$gdvkds$$If0$DD t062 2K4B` apytvUke$If|kdh$IfK$L$0#BB t062 2K4Ba#$d8x$9DIf[$\$a$K$UVWXYZ[]^`acdfgmnopqstz{ѾѰxt_N_ hzhz0JCJOJQJaJ)jhzhz0JCJOJQJUaJh1jhg0JmHnHujh&9b0JU h1j0Jjh1j0JUhrj#jhrj#U h{hvwhACJOJQJ^JaJ%hvhvB*CJOJQJaJphDDDhvhvCJOJQJaJhvhvOJQJ(hvhv<B*CJOJQJaJphDDDUVW|$If|kd$IfK$L$0#BB t062 2K4BaWXYZ\]_`bc`WRPPPPPPgdA 7$8$H$gdAkd$$If0$BB t062 2K4B` apytv cefqrsgdA$a$gd_gdi  gdD &`#$gd_$&`#$a$gdJh]h &`#$gdz{|}~׸yeVGChRhthtB*OJQJphhihiCJOJQJaJ&hDh756CJOJQJ^JaJ&hDhD6;CJOJQJ^JaJh1jhz hzhJ0JCJOJQJaJ#h3hN0J6CJOJQJaJhb-_0JCJOJQJaJ hzhz0JCJOJQJaJ)jhzhz0JCJOJQJUaJ%hn0JCJOJQJaJmHnHu긴 h{hvwhrj#hYah_h_0JCJOJQJaJ%hn0JCJOJQJaJmHnHu hzh_0JCJOJQJaJ)jhzh_0JCJOJQJUaJF 00P&P :p\<BP. A!Q"n#5$n% Dp Dd O+hk6 3 Ab W0զ#jt_ DnW W0զ#jtPNG IHDRdsRGB pHYs.> IDATx^]/oUOo@0j$H @`P$ }:k HhՃs|O<9D4".ŝg_bsnGyBm-p 6ߊqF OK%Z<&Y8#D{`$@x!rLd@ *rKl>;)FAS,m!1܎yjq ~h5`y8 8 >qɀyB ۔#[* k&G2 c>p(\٢qofY3\aoP av U J{Ja?"ܡAقqn_aq]6*>qd2MړW̎[*jF3B3 DWodn^2f"9I$#I|*M`=%H-1hF)o|H SGT}N<GfU’ĺU~`GׅoSA{'d U%ܪ\ӨZLHPJcL&ũt b$S7K%AY%%08\-b' $e%TU]R{s%t8[@۹8 ) LrzY*\-nDkj4IJ4ZVTBʂzz4-, hK޹Xͳ'9A9_w: ;RQYLɂ"Ϣ)? Ғn=-eAÑh-rxbѿpcv ܁=YSVs *bSQ0RI[fG>{omH4ImDE)g-K#YJmvn/wLH&*N-jK{\A)|s㿜ۂg!Ν;w=IoܸqylmmyfSqpp[A '**8_!o޼)I۷/^8JX OPڻu?vvv^zlRv f`5XjV3pz3,U`0IENDB`$$If!vh#v%:V F t 6`l30%6,5%p ytaCd$$If!vh#v#v$:V t065/ 2 2K4 B` pytv$$If!vh#v#v$:V t065/ 2 2K4 B` pytv$$If!vh#v #v#$:V t065/ 2 2K4 B` pytv$$If!vh#v#v8#:V t0655/ 2 2K4 B` pytv$IfK$L$!vh#v#v":V t065/ 2 2K4 B$IfK$L$!vh#v #v":V t065/ 2 2K4 B$$If!vh#v#v$:V t065/ 2 2K4 B` pytv^' 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH:`: (Normale_HmHsHtHP@P Titolo 1$$ x@&a$6CJT@T Titolo 2!$$ e@&`ea$6CJH@H Titolo 3$$ @&a$CJD@D zTitolo 4$$1$@&a$5CJLA`L Car. predefinito paragrafo\i@\ Tabella normale :V 44 la 4k 4 Nessun elenco LB@L Corpo testo dCJOJQJkHB @B Pi di pagina %2)@2 Numero paginaTP@"T Corpo del testo 2$ a$CJt3t fGriglia tabella7:V0@@B@ M Intestazione %PRP D_Testo nota a pi di paginaT&`aT D_Rimando nota a pi di paginaH*J@rJ &9b Testo fumettoCJOJQJ^JaJpOp NGn03_testo.$ n*$1$7$8$9DH$^a$B*CJOJQJ\phdod NGn03_testo Carattere(B*CJOJQJ\_HmHphsHtH@'`@ t0Rimando commentoCJaJ8@8 t0Testo commentoDj@D t0Soggetto commento5\H+H .NTesto nota di chiusuraL*`L .NRimando nota di chiusuraH*JQ@J 3*ZCorpo del testo 3xCJaJO UB(Carattere1 Carattere Carattere Carattere dxxCJOJQJaJmH sH tH VU`V DuCollegamento ipertestuale >*B*phXY@"X SMappa documento"-D M OJQJ^J>O2> vnormal#dd[$\$CJaJ oA vbold"oQ" vsuperBoaB vapple-converted-spacePK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy$wc.bQKG7fK˵Riv4(xL}m{ d$JfN268k.~4$ ^6.%2`Z7ZW q#A .K[ҲMU0P3~St񃟎><~ePm$,S?xG_Te@(:/|۳'/U7Cn#c0x՜(e$8ZJ)fYt=: x}rQxwr:\TzaG*y8IjbRc|X%'I }3OKnD5NIB!ݥ.|]:VdHGN6͈i qV v|{u8zH *:(W☕~JTe\O*tHGHYEsK`XaeE Ex[8hHQrB3' }'ܧw4tT%~3N)cbZ 4uW4(tn+7_?mmٛ{UFw=wߝ$#P[Ի9{漨/%Ϻ04h=Aی©{L)#7%=A59sFSW2pp >*D8i&X\a,Wx=j6!v.^UhVdLVJYZݨf#0YiXxxyNZ4v0#Q p@icT7AsemM}pgR!M *KhIV& Fgbe _膖W`VcJD1#4b!:UJ0A?ݜy67bg1K#[]y%[iH橤V1 Si?3E'pp9,0ҕP.F Ll]x IWA,SpT4D~"A%}0g{e2F&JԪ=" u\{"HuM6`p'}*h!\oN'+^[crhr*lW<{ˆ1W+m_SsncY̕([ @G>V/43HKv@A Nv&fe]Nkf}n!fg9] g8/ٙ_۵Ȟ,QX%A)i S 3hH7PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] R 7Ead [ k]{#'( aT@UWc !"$%&c X "$/1ELNP[]d!!!@ @H 0( n( 6 "?B S ?g?tYZ\]_`bcefps}~,z:N ^az}VYBEYZ\]_`bcefpq}~+,01GHqr{}#$)*9>)+$%23MPUW  , - 9 : J M S T V XYZZ\]]_`bcef,L&J vXZd b(z9bP #^U!vX"ʉi"cg#|NAFx%3y&v R`1Φ8Zd23 K32V7^Vx8X.@;+)b=^QTBBE5iF4>2m*F,4o$Gf yH5i?HJLEM Ty+R0r0U*@Oa-UĆ=WvF8?[5if\Φ86 M]_eJ0<ke2#Jlb(z[mDZj7 tMfRw('wyHz.VUg{&4}D=e"hh^h`B*OJQJ^Jo(phhHoe;;^;`OJQJ^Jo(hHoe ^ `OJ QJ o(hHe^`OJQJo(hHe ^ `OJQJ^Jo(hHoe{ { ^{ `OJ QJ o(hHeKK^K`OJQJo(hHe^`OJQJ^Jo(hHoe^`OJ QJ o(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHehh^h`B*OJQJo(phhHe;;^;`OJQJ^Jo(hHoe ^ `OJ QJ o(hHe^`OJQJo(hHe ^ `OJQJ^Jo(hHoe{ { ^{ `OJ QJ o(hHeKK^K`OJQJo(hHe^`OJQJ^Jo(hHoe^`OJ QJ o(hH^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJ QJ o(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJ QJ o(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHhh^h`B*OJQJo(phhH%^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHhh^h`OJQJo(hH%^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hH^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJ^Jo(hHoh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJ QJ o(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh hh^h`hH.h88^8`B*OJQJo(phhHh^`B*OJQJo(phhHh  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.ehh^h`B*OJQJo(phhH%e;;^;`OJQJ^Jo(hHoe ^ `OJ QJ o(hHe^`OJQJo(hHe ^ `OJQJ^Jo(hHoe{ { ^{ `OJ QJ o(hHeKK^K`OJQJo(hHe^`OJQJ^Jo(hHoe^`OJ QJ o(hHhh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJ QJ o(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHhhh^h`OJQJ^Jo(hHoh 88^8`o(hH.^`o()h ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJ QJ o(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hH^`CJ OJQJo(hh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJ QJ o(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHhh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJ QJ o(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHhh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJ QJ o(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hH^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.ehh^h`B*OJQJo(phhH%e;;^;`OJQJ^Jo(hHoe ^ `OJ QJ o(hHe^`OJQJo(hHe ^ `OJQJ^Jo(hHoe{ { ^{ `OJ QJ o(hHeKK^K`OJQJo(hHe^`OJQJ^Jo(hHoe^`OJ QJ o(hHh^`CJOJ QJ ^J aJo(qh^`OJQJ^Jo(ohp^p`OJ QJ ^J o(h@ ^@ `OJQJ^Jo(h^`OJQJ^Jo(oh^`OJ QJ ^J o(h^`OJQJ^Jo(h^`OJQJ^Jo(ohP^P`OJ QJ ^J o(k^`ko(.^`o() pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. z^`zOJQJo(h^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJ QJ o(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJ QJ o(hH hh^h`OJQJo(hh^h`o(-hh^h`OJQJo(hH%^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHhhh^h`OJ QJ o(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJ QJ o(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHhh^h`B*OJQJo(phhH%^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHhh^h`5o(. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJ QJ o(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJ QJ o(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJ QJ o(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJ QJ o(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJ QJ o(hHehh^h`B*OJQJo(phhH%e;;^;`OJQJ^Jo(hHoe ^ `OJ QJ o(hHe^`OJQJo(hHe ^ `OJQJ^Jo(hHoe{ { ^{ `OJ QJ o(hHeKK^K`OJQJo(hHe^`OJQJ^Jo(hHoe^`OJ QJ o(hHh^h`o() 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`B*OJQJo(phhH%^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHhhh^h`OJQJ^Jo(hHoh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJ QJ o(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHehh^h`B*OJQJo(phhHe;;^;`OJQJ^Jo(hHoe ^ `OJ QJ o(hHe^`OJQJo(hHe ^ `OJQJ^Jo(hHoe{ { ^{ `OJ QJ o(hHeKK^K`OJQJo(hHe^`OJQJ^Jo(hHoe^`OJ QJ o(hH^`o(-^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJ QJ o(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHhh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJ QJ o(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHehh^h`B*OJQJo(phhH%e;;^;`OJQJ^Jo(hHoe ^ `OJ QJ o(hHe^`OJQJo(hHe ^ `OJQJ^Jo(hHoe{ { ^{ `OJ QJ o(hHeKK^K`OJQJo(hHe^`OJQJ^Jo(hHoe^`OJ QJ o(hHe"hh^h`B*OJQJ^Jo(phhHoe;;^;`OJQJ^Jo(hHoe ^ `OJ QJ o(hHe^`OJQJo(hHe ^ `OJQJ^Jo(hHoe{ { ^{ `OJ QJ o(hHeKK^K`OJQJo(hHe^`OJQJ^Jo(hHoe^`OJ QJ o(hHh^`CJOJ QJ ^J aJo(qh^`OJQJ^Jo(ohp^p`OJ QJ ^J o(h@ ^@ `OJQJ^Jo(h^`OJQJ^Jo(oh^`OJ QJ ^J o(h^`OJQJ^Jo(h^`OJQJ^Jo(ohP^P`OJ QJ ^J o(,?H[mJL4o$GV72m*F3y&K3 tcg#0<k^U!J Fx%Zd 2#Jlg{zLE0f\`1HzMOa-Ui"y+R5iF=W yH8?[_e0U"4}'wy@;Zd2)b=P MfRwx86 M]TB,,Z>>иkt*xDvj6X t*6<8Ct*t*t*xD?L )0YxD xD} xD@~*t*t*xD?L HV mi>"Q(o5."9djZYA GPjp7{>XYa .Nw',^ bB r ag@R5th)P{t.ZKb26taL?j|P_lm`o!#C#rj#,$&N3'a'(.(F( )c)qp)*i* +I+,A4,mf,j,-D.d.3/,0ST24k:4\4x585K65WD56-6T8#9&9'/9R99l_9=8:eg:V;U<\<T? @@p@iBCCT,D{\D!GhGHHUHflI}I=JX KM?M(MR|NJOuOqP}QNsSsSjTeUwVvV3Y3*Z ^Zq [(\b]1^pR^O_6*_b-_D_OZ_F`aYa&9b]%cgcaCd ef;fg_g1hi1j9kn%m>nNGn%op.rurs'Xs_s;tqu$vvcvvwfw%Axhczp {#{t|F(}l}.qazb "Ts4{]iDB 8K6tT Yy`guBq1Cri_?NST QR>s#FZ\@@Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @Verdana?[ PDecimaWE Rg7.@CalibriABook Antiqua5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"n^QG^QGf Q $ Q $!4PP 2qHX ?X2! xx DESTINATARIO.TLC,              ! " # $ % & ' ( ) * + Oh+'0H  (08@DESTINATARIO. Normal.dotmTLC2Microsoft Office Word@F#@W?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FL;{Data *1Table4WordDocument HRSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStorePDD;{L;{35KG5GUF1OLEBA==2PDD;{L;{Item PropertiesUCompObj v  F$Documento di Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q